bannersketch gkwierook

Algemene voorwaarden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene Voorwaarden van web shop Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl, gevestigd te Utrecht.

1. Algemeen 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van boeddhatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. boeddhatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl erkend. 
1.4 buddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Wanneer dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is, of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. En heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro  en inclusief 21% BTW. Of 6%BTW naar gelang het artikel dat aangeboden wordt.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, in overeenstemming met de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl . De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Wanneer de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. 
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor: 
• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen 
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft 
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• audio- en video opnamen.

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl. Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te kunnen verwijderen indien u dat wenst.

6. Garantie 
6.1 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. 
6.2 De garantietermijn van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken die de fabrikant adviseert. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  gegrond worden bevonden, zal Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken. Iedere aansprakelijkheid van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: 
A) zolang de afnemer jegens Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  in gebreke is; 
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. 
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht 
10.1 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl ,alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid 
11.1 Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Eigendom van alle door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  zolang de afnemer de vorderingen van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
12.2 De door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  of een door Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl  zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Boeddatobuddhapalace.nl/ goedkoperozenkransen.nl/ goedkopewierook.nl

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Vergeet onze aanbiedingen niet!
<form role="form" class="marginbottom20" id="default-behavior" name="nieuwsbrief" method="post" action="/nieuwsbrief/"> <div class="form-group"> <label class="label" for="Naam:">Naam:</label> <input type="text" class="onpage" name="naam" placeholder="Naam:" value="" data-validate="validate(required, minlength(1))"> </div> <div class="form-group"> <label class="label" for="Emailadres:">Emailadres:</label> <input type="text" class="onpage" name="email" placeholder="Emailadres:" value="" data-validate="validate(required, email)"> </div> <button type="submit" class="menubuttons">Aanmelden</button> </form>
WinkelwagenZoeken

Selecteer taal

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop


Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN